eemailtell

Piotr Kostrzewski

Wypożyczalnia przyczep kempingowych

Warszawska 51/1 , 09-520 Łąck

REGULAMIN
WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ
WYPOŻYCZALNI PRZYCZEP AUTO SZLAK

1. Ogólne zasady
1.1 Poniższe warunki wynajmu przyczep określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego w zakresie wynajmu przyczepy kempingowej.
1.2 Niniejsze warunki stanowią integralna część umowy najmu przyczepy kempingowej i stają się wiążące dla stron z chwilą podpisania umowy najmu.
1.3 Przedmiotem wynajmu jest tylko i wyłącznie wynajem przyczepy kempingowej, wraz z jej wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo-odbiorczym.
1.4 Wynajem rozpoczyna się z chwila przekazania p-py Najemcy i podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego lub w dacie wskazanej w umowie.
1.5 Protokół zdawczo-odbiorczy musi być wypełniony i podpisany przez obie strony umowy, oraz stanowi załącznik do umowy najmu.
2. Wymagania wobec najemcy i kierowcy.
2.1 Kierowcą samochodu ciągnącego przyczepę kempingową może być najemca lub osoba przez niego wskazana, wpisana do umowy najmu jako drugi kierowca, musi mieć ukończone 21lat, oraz posiadać prawo jazdy co najmniej kat.B.
2.2 Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu najpóźniej w dniu podpisania umowy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań o których mowa w punkcie 2.1niniejszego regulaminu.
2.3 Najemca jest osobą odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą.
2.4 W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem, oraz prawo jazdy, które jest niezbędne do podpisania umowy najmu, lub w przypadku firm upoważnienie do reprezentowania przedmiotu gospodarczego.
2.5 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody trakcie wynajmu, oraz postępowanie niezgodne z warunkami wynajmu przez wszystkich uczestników podróży, w tym także kierowcy.
3. Ubezpieczenie.
3.1 Przyczepa posiada ubezpieczenie OC, AC. Najemca /kierowca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania ogólnych zasad ubezpieczenia.
W przypadku ich nie przestrzegania Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu, a szczególności za sytuacje, gdy może to doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.
3.2 Odpowiedzialność za szkody komunikacyjne o wartości do 4000 zł ( w przeliczeniu na
dzień powstania szkody) powstałe z winy Najemcy lub kierowcy jest odpowiedzialny Najemca. W przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu, bądź kradzieży z winy Najemcy lub kierowcy kaucja całkowicie przepada na rzecz Wynajmującego.

4. Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki płatności.
4.1 Rezerwacji przyczepy można dokonać telefonicznie, osobiście w siedzibie firmy, lub drogą elektroniczną (E-mail), otrzymując również drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji przyczepy kempingowej.
4.2 Koszt wynajmu/opłata za wynajem przyczepy kempingowej ustalana jest na podstawie aktualnego cennika znajdującego się na stronie internetowej wynajmującego i jest określona w umowie najmu.
4.3 W celu rezerwacji przyczepy kempingowej należy dokonać opłaty rezerwacyjnej wysokości 30% całkowitej opłaty za wynajem. Pozostała kwotę wynajmu należy wnieść w dniu wynajmu przyczepy kempingowej .
4.4 W przeciągu tygodnia od dnia dokonania rezerwacji Wynajmujący przesyła drogą elektroniczną do Najemcy umowę najmu w celu jej podpisania.
W przypadku nie podpisania i odesłania Wynajmującemu umowy najmu w terminie dwóch tygodni licząc od dnia dokonania rezerwacji, poczytuje się iż Najemca zrezygnował z wynajmu przyczepy kempingowej. W tym przypadku opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
4.5 Po podpisania umowy najmu zmiana terminu wynajmu przyczepy kempingowej jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego.
5. Kaucja
5.1 Najemca wypłaca Wynajmującemu kwotę w wysokości ustalonej w cenniku wypożyczalni jako kaucję na zabezpieczenie wszelkich należności i roszczeń Wynajmującego w stosunku do najemcy, wynikających z umowy ,a w szczególności:
5.1.1 w przypadku kradzieży przyczepy kempingowej i szkody całkowitej
5.1.2 zgubienia, lub uszkodzenia kluczyków
5.1.3 zgubienia dowodu rejestracyjnego
5.1.4 uszkodzenia wypożyczonej przyczepy kempingowej oraz jej wyposażenia
5.1.5 uszkodzenia wnętrza przyczepy np. uszkodzenia tapicerki, wypalone dziury po papierosach
5.1.6 zwrot przyczepy kempingowej nie umytej i nie posprzątanej
5.2 Najemca zobowiązuje się do wpłacenia kaucji gotówką w siedzibie firmy w dniu odbioru przyczepy kempingowej.
5.3 Zwrot kaucji następuje najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zwrotu przyczepy kempingowej, jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Najmu.
5.3.1 Wynajmującemu przysługuje prawo do potrącenia z kaucji zobowiązań Najemcy powstałych w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków nałożonych na Najemcę w umowie najmu, a nie zapłaconych przez najemcę nie później niż w dniu zwrotu pojazdu.

5.4 Jeśli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przewyższać będzie wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania.
6. Odstąpienie od umowy
6.1 W przypadku odstąpienia od umowy Najmu przez Najemcę opłata rezerwacyjna wpłacona na konto Wynajmującego nie podlega zwrotowi.
6.2 Odstąpienie od umowy Najmu musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej.
6.3 Za datę odstąpienia umowy Najmu przyjmuje się datę wpływu dokumentu odstąpienia od Wynajmującego.
6.4 W przypadku odstąpienia od umowy Najmu przez Wynajmującego zobowiązuje się on do bezzwłocznego zwrotu wszystkich pobranych opłat.
7. Przekazywanie i zdanie przyczepy kempingowej
7.1 Możliwość oraz czas wynajmu przyczepy kempingowej zależny jest od okresu w jakim strony zamierzają wynająć przyczepę. Na potrzeby powyższe Wynajmujący oświadcza, iż :
7.1.1 Sezon wysoki stanowi okres od 01-czerwca do 10-września.
7.1.2 Sezon niski stanowi miesiące od 11-września do 31-maja.
7.2 W sezonie wysokim przyczepy kempingowe wynajmowane są na minimalny okres siedmiu dni. Przyczepa kempingowa musi być zdana do godziny 10:00 a odbioru przyczepy kempingowej można dokonać w godzinach 15:00-19:00.
7.2.1 W przypadku zdania przyczepy po upływie terminu o którym mowa w punkcie 7.2 Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu.
7.3 W przypadku opóźnienia w wydaniu przyczepy kempingowej z winy Wynajmującego zobowiązuje się on do natychmiastowego zwrotu różnicy kosztów wynikających z ilości dni opóźnienia w przekazaniu przyczepy kempingowej.
7.4 Dla sezonu niskiego minimalny okres wynajmu to trzy dni, a dzień oraz godzina odbioru i zdania przyczepy jest ustalana indywidualnie.
7.5 Przed przekazaniem przyczepy kempingowej Najemca jest zobowiązany przejść przeszkolenie w zakresie obsługi przyczepy oraz ma możliwość odbycia jazdy próbnej w towarzystwie Wynajmującego. Procedura wydania i zdania przyczepy kempingowej jest zawsze zakończona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.
7.6 Jeżeli Najemca zwróci przyczepę kempingową terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu.
7.7 Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym na umowie Najmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o kradzieży i spowoduje to całkowitą utratę kaucji.
7.8 Przyczepa kempingowa przekazywana jest w stanie umożliwiającym bezpośrednie użytkowanie przyczepy tzn. (przyczepa jest posprzątana, umyte są zbiorniki na fekalia) i w takim stanie powinna być zwrócona. Jeżeli przy zdawaniu przyczepa kempingowa nie będzie dokładnie umyta na zewnątrz i wyczyszczona w środku

8. Postępowanie w przypadku awarii / wypadków
8.1 W przypadku awarii Lub wypadku Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowanie o zdarzeniu Wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju uszkodzeń.
8.2 Jeśli szkoda/awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ani na pogorszenie stanu technicznego przyczepy kempingowej, Najemca może kontynuować jazdę. W przeciwnym razie uszkodzenie powinno zostać usunięte w sposób gwarantujący bezpieczne podróżowanie i odpowiedni stan techniczny przyczepy kempingowej.
8.3 W sytuacji gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów na usunięci awarii pod warunkiem dostarczania pełnej dokumentacji usunięcia awarii oraz wymienionej części. Gdy znajdzie konieczność dokonania naprawy, która nie powstała z winy Najemcy i równocześnie uniemożliwiła użytkowanie pojazdu, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia opłaty za dni wyłączone z możliwości użytkowania.
8.4 W przypadku, gdy awaria powstałą z winy Najemcy, ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesione straty.
8.5 W sytuacji, gdy w wyniku wypadku lub kradzieży kontynuowanie podróży nie jest możliwe Wynajmujący nie jest zobowiązany do zorganizowania zakwaterowania ani pokrycia kosztów na czas naprawy i / lub powrotu do miejsca zamieszkania.
9. Ograniczenia w zakresie użytkowania
9.1 Przyczepa kempingowa nie może być wykorzystywania przez Najemcę do celów innych niż rekreacyjno- turystyczne, nie może być także wykorzystywana do transportu rzeczy w szczególności ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych.
9.2 Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu przyczepy kempingowej.
9.3 Przyczepę kempingową należy właściwie zamykać oraz zabezpieczać. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli przyczepy kempingowej i upewnienia się, iż spełnia ona wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.
9.4 Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub używek
9.5 Dozwolone jest jedynie poruszanie się przyczepą kempingową po terytorium RP, natomiast chęć wyjazdu poza granice RP należy zgłosić przy podpisywaniu umowy wynajmu. Wszelkie wyjazdy do państw Europy wschodniej są bezwzględnie zabronione. Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.
9.6 W przyczepach kempingowych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
9.7.1 Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich koniecznych prac związanych z usunięciem zanieczyszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu w przyczepie kempingowej na koszt Najemcy .


Polityka Prywatności


Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. ,,ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.Pliki cookies nie zawierają danych osobowych.


Do czego używamy plików cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu

Jakie pliki cookies są używane?

Wyróżniamy dwa rodzaje plików cookies:

  • sesyjne - pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Uzytkownika Serwisu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • stałe - pozostają na urządzeniu Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

Czy można usunąć pliki cookies?

Tak. Przeglądarki internetowe zwykle są ustawione na automatyczne przyjmowanie plików cookies, ale można zmienić ustawienia przeglądarki tak by ciasteczka były zablokowane. Zablokowanie lub ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.

| Drukuj | Email

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net